Obchodní podmínky

na webu Aukce obrazů

 

Obecná ustanovení

 

Aukční síň Art Gallery R&K s.r.o., se sídlem Karla Hynka Máchy 747, 500 02, Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Hradci Králové, oddíl C, vložka 184743, IČ: 04772911, DIČ: CZ04772911, číslo účtu : 2200936929/2010 (dále jen „aukční síň ) prodává svým jménem a na účet zákazníků (dále jen „prodávající“) umělecké předměty formou internetových aukcí.

 

Registrací se účastník automaticky stává členem klubu dražitelů aukční síně (dále jen „účastník aukce“ nebo „účastník“) a plně a bezvýhradně souhlasí s níže uvedeným aukčním řádem. Až poté může činit příhozy a nakupovat předměty na webových stránkách aukční síně. Každý již zaregistrovaný účastník aukce je povinen průběžně sledovat aktuální aukční řád a případné změny v něm. Při každé aukci, příhozu, podání limitu a nákupu předmětu, souhlasí zaregistrovaný účastník, a to bezvýhradně a bezvýjimečně, s aktuálním aukčním řádem.

 

V internetové aukci je možno zakoupit předměty, které si účastníci aukce mohou prohlédnout na internetových stránkách aukční síně (http://www.obrazy-aukce.cz). Zde jsou předměty označeny a popsány včetně fotografií a je uvedena vyvolávací cena. Předměty si lze prohlédnout též na adrese aukční síně.

Ohledně předmětů, které aukční síň nabízí k prodeji v aukci, dále jen „předmět aukce“ či „předměty aukce“ uzavírá aukční síň s jejich vlastníky smlouvy o zprostředkování prodeje v aukci. 

Je-li předmětem aukce věc prohlášená nebo navržená za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, budou na tuto skutečnost účastníci aukce upozorněni. Kulturní památky lze vyvézt do zahraničí pouze s předchozím souhlasem příslušných orgánů.

Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty se řídí zákonem č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tyto předměty lze z České republiky vyvézt pouze po předložení úředního osvědčení, že předměty nejsou prohlášeny za kulturní památku a že nejsou ani součástí souboru prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Je-li předmětem aukce sbírka nebo jednotlivé sbírkové předměty zapsané v centrální evidenci sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury, lze s nimi nakládat pouze za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

Veškeré informace k předmětům nabízeným v aukci jsou poskytovány aukční síní s přihlédnutím k poskytnutým informacím a po konzultaci s odborníky v daném oboru. Informace poskytované účastníkům aukce o jakémkoliv draženém předmětu písemnou formou nebo ústně, včetně informací na internetových stránkách aukční síně obrazy-aukce jsou sdělením obdržených informací dražebníka. Aukční síň neodpovídá za správnost a úplnost těchto údajů.

 

II. Účastník aukce

 

Účastníky aukce mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům. To neplatí, jde-li o nezletilé nebo fyzické osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, je-li předmětem aukce spoluvlastnický podíl na věci, k níž již spoluvlastnický podíl mají; podmínkou je, že tyto osoby musí být zastoupeny zákonným zástupcem nebo opatrovníkem.

Účastníky aukce nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům aukce, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačuje  úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu tří let od právní moci takového rozhodnutí; nikdo nesmí dražit za ně. Účastníky aukce nesmějí být dále členové jejího statutárního nebo kontrolního orgánu,  osoby jim blízké a její zaměstnanci, ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí aukce téhož předmětu aukce u aukční síně. Nikdo nesmí dražit za osoby uvedené v tomto odstavci.

Osoba fyzická, která je účastníkem, zmocněncem účastníka, zástupcem zmocněnce účastníka, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu těchto osob, je při podpisu zprostředkovatelské smlouvy (smlouvy o zprostředkování prodeje díla) a podpisu kvitance na žádost aukční síně nebo osoby jím písemně pověřené povinna prokázat se platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR).

Osoba právnická, která je účastníkem, zmocněncem účastníka, zástupcem zmocněnce účastníka, statutárním orgánem těchto osob, je při zápisu do seznamu účastníků na žádost aukční síně nebo osoby jím písemně pověřené povinna prokázat se výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence, ve které je zapsána, a to ne starším než tři měsíce. Z tohoto výpisu musí vyplývat oprávnění jednat jménem právnické osoby, včetně udělování plné moci a nebude-li tak, pak musí být jednatelské oprávnění doloženo odpovídajícími doklady (např. zápis z valné hromady). Výpisy ze zahraničních evidencí a doklady, z nichž vyplývá jednatelské oprávnění (s výjimkou Slovenské republiky), musí být příslušným způsobem ověřeny (apostillou nebo superlegalizací).

Účastníci aukce dále čestně prohlašují, že nejsou osobami vyloučenými z aukce

 Účastník aukce se zaregistruje

a) na internetovém portálu www.obrazy-aukce.cz 

b) osobně

Při registraci on-line je účastník aukce povinen mimo vyplnění registračního formuláře poslat e-mailem nebo doporučeně poštou kopii svého občanského průkazu nebo pasu. Při registraci osobně v aukční síni se účastník aukce prokáže svým občanským průkazem nebo pasem pracovníkovi aukční síně (kopie není pořizována).

 

III. Zastoupení

 

Účastník aukce se může dát v aukci zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem; za účastníka aukce – právnickou osobu může kromě statutárního orgánu jednat prokurista.

 

IV. Průběh dražby

 

Číselná hodnota uvedena ve webovém katalogu je hodnota nejnižšího podání Učiněným podáním je účastník  aukce vázán. Je-li proveden příhoz během posledních tří minut aukce, je plánovaný čas ukončení prodloužen o tři minuty. Čas ukončení aukce je prodlužován tak dlouho, dokud jsou činěny příhozy.  Aukční síň si vyhrazuje právo zrušit aukci draženého předmětu či změnit její termín z důvodu výpadku serveru či živelné pohromy;  aukční síň nenese odpovědnost za škodu způsobenou zmařením aukce z těchto důvodů.  Aukční síň dále neručí za potíže s připojením na straně účastníka aukce.

 

S účastníkem aukce, který učinil nejvyšší nabídku, je okamžikem ukončení aukce draženého předmětu uzavřena smlouva na koupi předmětu aukce mezi aukční síní a tím, kdo učinil nejvyšší nabídku (dále jen „vydražitel“).

 

Výše příhozů při aukci je určena tímto tarifem příhozů :

100,-Kč při okamžité  aukční ceně méně než 5.000,-Kč

500,-Kč při okamžité  aukční ceně více než 5.000,-Kč, ale méně než 10.000,-Kč

1.000,-Kč při okamžité  aukční ceně více než 10.000,-Kč, ale méně než 50.000,-Kč

5.000,-Kč při okamžité  aukční ceně více než 50.000,-Kč, ale méně než 100.000,-Kč

10.000,-Kč při okamžité  aukční ceně více než 100.000,-Kč, ale méně než 500.000,-Kč

50.000,-Kč při okamžité  aukční ceně více než 500.000,-Kč ale méně než 1.000.000,-Kč

100.000,-Kč při okamžité  aukční ceně více než 1.000.000,-Kč ale méně než 5.000.000,-Kč

200.000,-Kč při okamžité  aukční ceně více než 5.000.000,-Kč a více

 

Příhoz účastníka aukce je možné zrušit v případech, kdy

a) není možné ověřit identitu účastníka aukce nebo jeho údaje neodpovídají skutečnosti (neplatné telefonní číslo, stará či fiktivní adresa);

b) dojde ke zničení nebo poškození zboží (živelná událost, cizí zavinění, krádež);

c) vyjde v průběhu trvání nabídky najevo skutečnost, která značně snižuje právní jistotu aukční síně a důvěryhodnost účastníka aukce (např. trestný čin, zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkursu na fyzickou či právnickou osobu nebo zamítnutí konkursu pro nedostatek majetku, vstup do likvidace u právnických osob, varování jednotlivých uživatelů na neserióznost  účastníka aukce)

d) dojde ke zmaření aukce z technických důvodů;  aukční síň nenese odpovědnost za škodu způsobenou zmařením aukce.

 

 V. Kupní cena (dosažená vydražením)

 

Vydražitel je povinen kupní cenu předmětů aukce, které v rámci aukce koupil, uhradit řádně a včas. Kupní cena předmětů aukce je splatná nejpozději do 14 dnů ode dne konání aukce.

Pokud vydražitel koupí v aukci více předmětů aukce a neurčí-li, na úhradu jakého závazku platba směřuje, je aukční síň oprávněna přijatou platbu dle svého uvážení použít na úhradu kupní ceny jakéhokoli předmětu aukce koupeného ze strany vydražitele a/nebo na úhradu jakékoli své pohledávky vůči vydražiteli.

 

Nebude-li kupní cena dosažená v aukci uhrazena v termínu její splatnosti, aukční síň podle dohody s prodávajícím může po vydražiteli vymáhat úhradu kupní ceny; v tomto případě vydražitel nese všechny náklady související s vymáháním dlužné částky, včetně nákladů právního zastoupení aukční síně. Aukční síň je oprávněna tyto své nároky na úhradu kupní ceny postoupit prodávajícímu. Aukční síň může namísto vymáhání dlužné částky odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, potom je vydražitel povinen uhradit aukční síni a prodávajícímu vzniklou újmu, včetně ušlého zisku. 

Vydražitel je povinen uhradit aukční síni aukční poplatek stanovený paušálně ve výši 20% z kupní ceny každého předmětu aukce, který v aukci koupil. Aukční poplatek je určen na úhradu nákladů, které vznikají aukční síni v souvislosti s pořádáním aukce, a dále jako odměna za služby, které aukční síň vydražiteli poskytuje v souvislosti s aukcí, dále jen „aukční poplatek“. Aukční poplatek je splatný ve stejných lhůtách a stejným způsobem jako kupní cena předmětu aukce. Vydražitel je oprávněn započítat na pohledávky aukční síně jen takové své pohledávky vůči aukční síni, které byly pravomocně soudně přiznány a/nebo ze strany aukční síně výslovně uznány.

 

 

Je vždy na účastníku aukce a na jeho svobodném a důkladném uvážení a rozhodnutí, zda-li bude tu kterou položku dražit a zda-li bude disponovat dostatkem finančních prostředků na její úhradu v nepřekročitelné lhůtě 14-ti dnů. Účast na aukci je svobodným rozhodnutím každého účastníka aukce, nicméně pokud se již k aukci rozhodne, musí nést veškeré právní důsledky s tím spojené a musí k celé záležitosti přistupovat s maximální možnou mírou zodpovědnosti a vážnosti.

 

VI. Nabytí vlastnictví a předání předmětu aukce

 

Vlastnické právo k předmětu aukce přechází na vydražitele okamžikem úplného zaplacení sjednané kupní ceny; tímto okamžikem přechází na vydražitele též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu aukce. 

Předmět aukce bude vydán vydražiteli, pokud uhradí sjednanou kupní cenu, aukční poplatek, jakož i ostatní závazky, které má vůči aukční síni. Vydražitel je povinen si předmět aukce převzít neprodleně poté, co se stane jeho vlastníkem, jakož i v této lhůtě splnit všechny ostatní předpoklady pro převzetí předmětu aukce. Pokud bude vydražitel v prodlení s převzetím předmětu aukce, je aukční síň oprávněna účtovat vydražiteli za každý den prodlení a každý koupený předmět aukce 100 korun českých. Současně je aukční síň oprávněna předmět aukce uložit na náklady vydražitele do soudní úschovy a/nebo ho vhodným způsobem na účet a náklady vydražitele prodat, a to za cenu, za kterou ho lze prodat (odměna aukční síně za zprostředkování prodeje v takovém případě činí 40% z dosažené kupní ceny po odečtení veškerých nákladů aukční síně). Aukční síň je oprávněna uplatnit zadržovací právo k předmětům aukce, které vydražitel v aukci koupí, a to na zajištění úhrady závazků, které má vydražitel vůči aukční síni.

Spolu s předmětem aukce vydá aukční síň vydražiteli písemné potvrzení o nabytí vlastnického práva. Na základě dohody s vydražitelem zašle aukční síň předmět aukce na adresu určenou vydražitelem. Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu aukce nese vydražitel. Cena za přepravu předmětu aukce se určuje dle aktuálních ceníků smluvních přepravců aukční síně. 

Místo plnění závazků v souvislosti s aukcí je sídlo aukční síně.

Aukční síň není povinna informovat vydražitele o osobě prodávajícího (a naopak).

 

Vydražitel je povinen si vydražený a uhrazený předmět vyzvednout v sídle aukční síně nejpozději 2 týdny po ukončení internetové aukce, v případech předmětů s dosaženou cenou nad 1 milion korun, nejpozději do 4 týdnů po ukončení internetové aukce.

Vývoz některých předmětů do zahraničí a jejich dovoz do cizích zemí je právními předpisy ČR, EU, mezinárodními smlouvami, či právními řády států dovozu regulován

a může k němu být požadováno získání určitých formálních náležitostí, mimo jiné např. vývozních a dovozních povolení a poplatků, které stanoví a posuzuje příslušný orgán státní moci dané země. Aukční síň ani objednatel dle smlouvy o zprostředkování neposkytují účastníku aukce, ani žádné třetí straně žádné záruky, prohlášení ani nijak neručí za to, zda dražený předmět podléhá vývozním nebo dovozním omezením či poplatkům, nebo jakýmkoli dalším omezením, zákazům či požadavkům právních předpisů ČR, EU, mezinárodních smluv či právních řádů států dovozu, které se na takový vývoz, resp. dovoz uplatní.  Aukční síň výslovně prohlašuje, že neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jakékoliv další nároky, které mohou v souvislosti s vývozem či dovozem dražených předmětů objednateli, účastníku aukce či komukoliv jinému vzniknout.

Účastník aukce má právo reklamovat vydražené dílo z důvodu vážného podezření nebo obavy ze zakoupení falza. Účastník aukce má právo tuto reklamaci uplatnit do 3 pracovních dnů od okamžiku převzetí položky a uhrazení hotově či na účet aukční síně.

V takovém případě je účastník aukce povinen do následujících 14 kalendářních dnů od okamžiku reklamace doručit k rukám provozovatele písemný znalecký posudek od soudního znalce v oboru výtvarné umění, který bude jednoznačně dokazovat a vysvětlovat, že se jedná o padělek.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Stanovení vyvolávací ceny, odborné určení a popis předmětu provádí aukční síň. Údaje ve webovém katalogu jsou výsledkem pečlivých šetření, přesto však nemůže být přesnost posudků zaručena. U uměleckých předmětů se uvádějí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují uměleckou hodnotu. Tyto předměty mohou být i restaurované, poškozené, nefunkční apod.

Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před aukcí prohlédnout za podmínek stanovených aukčním řádem. Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražených předmětů, jakož i případných ostatních zjevných vad, jsou po udělení příklepu vyloučeny.

Veškeré služby poskytované aukční síní na základě tohoto aukčního řádu nebo na základě smluv o zprostředkování prodeje uzavřených s vlastníky aukčních předmětů se pro daňové účely považují za poskytnuté dnem předání předmětu aukce vydražiteli/kupujícímu.

V případě, že aukční síň bude odpovídat účastníkovi aukce za škodu, účastník souhlasí s tím, že náhrada škody bude omezena. Aukční síň není povinna hradit ušlý zisk, ani škodu, ke které by došlo i jinak. Hradí se pouze vzniklá majetková újma v prokázané výši, a to do výše zaplacené kupní ceny předmětu. Aukční síň dále neodpovídá účastníkovi aukce za škodu na předmětu, ke které dojde za dobu prodlení účastníka aukce s jejich převzetím. 

Účastník aukce výslovně souhlasí s tím, že jeho sdělená data (jméno, adresa, datum narození, číslo občanského průkazu, rodné číslo, telefonní číslo, emailová adresa) mohou být shromaždována, ukládána a užívána za účelem účetnictví a za účelem interního průzkumu trhu a k marketinkovým účelům. Tato data používá aukční síň za účelem splnění zákonných předpisů (zejm. zákon č. 253/2008 o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění), k realizaci zakázek, k realizaci platebního styku a k reklamním účelům.

Prvky obsažené na internetových stránkách jako např. texty, obrázky, grafy a video soubory podléhají ochraně autorských práv a ochraně duševního vlastnictví. Tyto prvky nesmí být bez výslovného písemného souhlasu aukční síně kopírovány nebo jinak zpracovávány.

Koupě předmětu aukce v aukci, jakož i právní vztahy s tím související se řídí českým právem, zejména ustanoveními § 2455 a násl. (Komise) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, včetně Úmluvy OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží, je vyloučeno. K řešení sporů z aukce je příslušný věcně příslušný soud dle sídla aukční síně.

 

Informace o účtu aukční síně:

Název banky: Fio Banka

Číslo účtu: 2200936929/2010